Smluvní přepravní podmínky společnosti City taxi s.r.o., IČ: 26456150

Úvodní ustanovení

Společnost City taxi s.r.o. zprostředkovává službu přepravy („taxi“) – tj. přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat, a to prostřednictvím svých smluvních dopravců. Zároveň tato společnost  rovněž zajišťuje přepravu ve svých vozech a svými řidiči.

Těmito smluvními přepravními podmínkami se řídí podmínky přepravy osob, zavazadel, živých zvířat, vznik a podmínky přepravní smlouvy, práva a povinnosti zákazníka, zprostředkovatele a smluvního dopravce.

 

I. Základní pojmy

1.         Zprostředkovatel – rozumí se obchodní společnosti City taxi s.r.o., IČ: 26456150, se sídlem Zelený pruh 1294/52, Praha 4, 147 00

2.         Smluvní dopravce – rozumí se zprostředkovatelem k přepravě smluvně zajištěný provozovatel vozidla taxi (samostatný podnikatel)

3.         Řidič – rozumí se zaměstnanec zprostředkovatele

4.         Zákazník – rozumí se osoba, která u zprostředkovatele objednala přepravu a využívá k přepravě služeb smluvního dopravce či zprostředkovatele

5.         Přeprava – rozumí se doprava zboží, osob a s nimi dopravovaných zavazadel či zvířat.

6.         Smlouva o přepravě – je závazkový právní vztah mezi smluvním dopravcem a zákazníkem, jehož uzavření zprostředkoval zprostředkovatel či smlouva o přepravě uzavřená mezi zákazníkem a zprostředkovatelem v pozici dopravce

7.         Vyšší moc – je řidičem nezaviněná dopravní nehoda, dopravní zácpa, živelné katastrofy, povodně, občanské nepokoje, ozbrojené konflikty, apod.

8.         Oprávněné ukončení přepravy – rozumí se jednostranné ukončení přepravy ze strany smluvního dopravce či řidiče, jehož důvodem je hrubé porušení povinností zákazníka ve smyslu ust. těchto SPP

9.         Zavazadlo – rozumí se snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla, nemůže-li tato věc svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo

10.       Nebezpečné zavazadlo – rozumí se předmět, jehož přeprava je zakázána všeobecně závaznými předpisy, nebezpečné látky a předměty, které mohou způsobit výbuch, požár, poškození vozidla, úraz, otravu, popálení a onemocnění lidí a zvířat, věci nevhodně nebo nedokonale zabalené, které mohou poškodit či znečistit cestující či vozidlo, věci zapáchající, nabité střelné zbraně (nevztahuje se na střelné zbraně příslušníků armády či policie, pro jejichž přepravu platí zvláštní předpisy)

 

II. Vznik a plnění přepravní smlouvy

1.         Úplné znění SPP je k dispozici na internetových stránkách zprostředkovatele www.city2citytaxi.cz/smluvni-prepravni-podminky. Jejich písemné vyhotovení poskytne zákazníkovi na vyžádání přímo ve vozidle smluvní dopravce či řidič.

2.         Přepravní smlouva je uzavřena mezi zákazníkem a smluvním přepravcem okamžikem, kdy zákazník nastoupí do vozidla, když všechny podstatné náležitosti smlouvy byly stranami odsouhlaseny již telefonickou či jinou objednávkou zákazníka a jejím potvrzením zprostředkovatelem jménem přepravce nebo jsou dohodnuty na místě před zahájením přepravy. Orientační cena přepravy je stanovena sazebníkem zprostředkovatele dostupným na internetové adrese www.citytaxi.cz.

3.         Zákazník se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat tyto SPP.

4.         Přepravní smlouva je smluvním dopravcem splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu dle přepravní smlouvy, a to i tehdy, došli-li v průběhu cesty k jejímu oprávněnému ukončení ze strany smluvního dopravce či řidiče.

 

III. Práva a povinnosti zákazníka

1.         Zákazník je povinen se během přepravy řídit těmito SPP a pokyny smluvního dopravce či řidiče. Zákazník je povinen být po celou dobu jízdy připoután bezpečnostním pásem.

2.         Zákazník má právo být se svými zavazadly přepraven bezpečně do smluveného místa. Zákazník má právo přepravu kdykoliv po dobu jízdy ukončit.

3.         Zákazník má dále právo požadovat vydání dokladu o zaplacení.

4.         Zákazník není oprávněn po dobu přepravy především:

  • udělovat smluvnímu dopravci či řidiči pokyny, jejichž splněním by se dopustil dopravního přestupku či jiného deliktu, např. požadovat zastavení vozidla v zákazu zastavení, nerespektování značky zákazu vjezdu, apod.
  • otevírat za jízdy dveře vozidla, poškozovat vozidlo
  •             vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla, vyklánět se z vozidla
  • kouřit ve vozidle nebo užívat omamné či psychotropní látky
  • chovat se hlučně, používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat jiným nevhodným chováním
  • znemožňovat nebo ztěžovat řidiči bezpečný výhled či možnost řízení či jinak zasahovat do řízení vozidla
  • znečišťovat či poškozovat vozidlo či ostatní cestující svým oděvem nebo svým jednáním
  • konzumovat zmrzlinu, potraviny a nápoje, které by mohly znečistit oděv ostatních cestujících nebo vozidlo

5.         Dojde-li ze strany zákazníka k poškození či znečištění vozidla, zavazuje se tento uhradit k rukám řidiče či smluvního dopravce škodu v plné výši. Při znečištění interiéru vozidla se za způsobenou škodu považuje částka odpovídající nákladům na čistění, tj. Kč 2.500,- až Kč 5.000,-- dle intenzity znečištění.

 

IV. Práva a povinnosti řidiče / smluvního dopravce

1.         Řidič (smluvní dopravce) je povinen dodržovat obecné právní předpisy, především jejich ustanovení o předcházení škodám, dopravní předpisy a v jejich mezích se řídit pokyny zákazníka.

2.         Řidič (smluvní dopravce) je oprávněn odmítnout provedení přepravy v případě, že zákazník porušuje své povinnosti dle čl. III těchto SP, především pokud je z chování zákazníka zřejmé, je pod vlivem alkoholu či psychotropních látek. Dále je řidič (smluvní dopravce) oprávněn odmítnou provedení přepravy, pokud by mělo dojít k překročení max. počtu přepravovaných osob dle technického průkazu vozidla, v případě max. zatížení vozidla, apod.

 

V. Podmínky přepravy dětí, zavazadel a živých zvířat

1.         Děti je možno přijmout k přepravě pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce.

2.         Žádá-li zákazník zajištění přepravy dítěte v dětské sedačce, je povinen oznámit tento požadavek již při objednání služby.

3.         Zavazadla se přepravují buď společně s zákazníkem ve vozidle nebo odděleně v prostoru pro zavazadla. Ve vozidle lze přepravovat jen zavazadla, která neohrožují bezpečnost ostatních osob, nejsou jim na obtíž a nemohou způsobit znečištění vozidla.

4.         Přepravu zavazadel snadno poškoditelných, cenných či křehkých má řidič (smluvní dopravce) právo odmítnout. Na skutečnost, že se jedná o tento typ zavazadla je zákazník povinen upozornit před zahájením přepravy.

5.         Před zahájením přepravy je zákazník povinen upozornit zprostředkovatele na skutečnost, že žádá přepravu zavazadla o celkové hodnotě vyšší než 300.000,- Kč. Takové zavazadlo lze přepravovat pouze s písemným souhlasem zprostředkovatele.

6.         Nebezpečná zavazadla lze přepravovat pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem zprostředkovatele. Zákazník je povinen oznámit požadavek přepravy nebezpečného zavazadla při objednávce přepravy.

7.         Živá zvířata lze přepravovat pouze, jsou-li uzavřena v přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránkách s nepropustným dnem a dále, jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby nepoškodila či neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním cestujícím při přepravě na obtíž. Beze schránky lze přepravovat psa, ten musí mít po celou dobu přepravy nasazen náhubek a nesmí být přepravován na sedadle. Vodící pes nevidomého nemusí být vybaven náhubkem.

8.         Veškerou škodu na zavazadlech, vzniklou po dobu přepravy, je zákazník povinen oznámit neprodleně po ukončení přepravy, tedy po vystoupení z vozidla. Nároky z odpovědnosti za škodu na zavazadlech nelze uplatnit, pokud ke škodě došlo v důsledku povahy zavazadla, jednáním zákazníka, zásahem vyšší moci či na základě odstraňování následků vyšší moci.

 

VI. Odpovědnost zprostředkovatele

1.         Zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu na majetku či zdraví v případě, že ke škodě došlo v průběhu jízdy (nebo v souvislosti s ní), kterou prováděl smluvní dopravce.

2.         V případě provádění jízdy smluvním dopravcem jsou smluvními stranami smlouvy o přepravě zákazník a tento smluvní dopravce, zprostředkovateli z této smlouvy nevznikají žádné závazky či povinnosti.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1.         Právní vztahy mezi zákazníky, zprostředkovatelem a smluvními dopravci se řídí českým právním řádem.

2.         Tyto SPP nabývají účinnosti dne 1. 10. 2014